برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
دیف استان  نام دانشگاه  آدرس سایت
1 آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز https://ict.tbzmed.ac.ir
2 آذربایجان شرقی دانشکده علوم پزشکی سراب http://ict.sarabums.ac.ir
3 آذربایجان شرقی دانشکده علوم پزشکی مرا غه https://www.mrgums.ac.ir
4 آذربایجان غربی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه https://sit.umsu.ac.ir
5 آذربایجان غربی دانشکده علوم پزشکی خوی https://it.khoyums.ac.ir
6 اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل https://itmanag.arums.ac.ir
7 اردبیل دانشکده علوم پزشکی خلخال https://khalums.ac.ir
8 اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان https://ict.mui.ac.ir
9 اصفهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان http://itsm.kaums.ac.ir
10 البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز https://it.abzums.ac.ir
11 ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام http://sitm.medilam.ac.ir
12 بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر https://msi.bpums.ac.ir
13 تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران https://sit.tums.ac.ir
14 تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی https://icts.sbmu.ac.ir
15 تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران https://sitm.iums.ac.ir
16 تهران دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی https://it.uswr.ac.ir
17 چهار محال بختیاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد https://skums.ac.ir
18 خراسان جنوبی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند https://it.bums.ac.ir
19 خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد https://hit.mums.ac.ir
20 خراسان رضوی دانشکده علوم پزشکی تربت جام https://www.trjums.ac.ir
21 خراسان رضوی دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه https://it.thums.ac.ir
22 خراسان رضوی دانشکده علوم پزشکی سبزوار https://www.medsab.ac.ir
23 خراسان رضوی دانشکده علوم پزشکی گناباد http://it.gmu.ac.ir
24 خراسان رضوی دانشکده علوم پزشکی نیشابور https://www.nums.ac.ir
25 خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی https://fava.nkums.ac.ir
26 خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی اسفراین https://itc.esfrums.ac.ir
27 خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز https://itc.ajums.ac.ir
28 خوزستان دانشکده علوم پزشکی بهبهان https://it.behums.ac.ir
29 خوزستان دانشگاه علوم پزشکی آبادان https://it.abadanums.ac.ir
30 خوزستان دانشگاه علوم پزشکی دزفول https://ict.dums.ac.ir
31 خوزستان دانشگاه علوم پزشکی شوشتر https://it.shoushtarums.ac.ir
32 زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان https://zums.ac.ir
33 سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان https://it.semums.ac.ir
34 سمنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود https://shmu.ac.ir/sit
35 سیستان و بلوچستان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر https://it.irshums.ac.ir
36 سیستان و بلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زابل https://technology.zbmu.ac.ir
37 سیستان و بلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان https://it.zaums.ac.ir
38 فارس دانشگاه علوم پزشکی شیراز https://ictm.sums.ac.ir
39 فارس دانشگاه علوم پزشکی جهرم https://itsite.jums.ac.ir
40 فارس دانشگاه علوم پزشکی فسا http://it.fums.ac.ir
41 فارس دانشکده علوم پزشکی گراش https://gerums.ac.ir
42 فارس دانشکده علوم پزشکی لارستان http://it.larums.ac.ir
43 قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین https://itst.qums.ac.ir
44 قم دانشگاه علوم پزشکی قم http://sitc.muq.ac.ir/
45 کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان https://www.muk.ac.ir
46 کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان https://it.kmu.ac.ir
47 کرمان دانشگاه علوم پزشکی بم https://www.mubam.ac.ir
48 کرمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت https://www.jmu.ac.ir/fa/it
49 کرمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان http://it.rums.ac.ir
50 کرمان دانشگاه علوم پزشکی سیرجان http://sit.sirums.ac.ir
51 کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  https://it.kums.ac.ir
52 کهکیلویه و بویراحمد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج https://ictm.yums.ac.ir
53 گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان https://goums.ac.ir
54 گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان https://it.gums.ac.ir
55 لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان http://it.lums.ac.ir
56 مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران https://it.mazums.ac.ir
57 مازندران دانشگاه علوم پزشکی بابل https://sit.mubabol.ac.ir
58 مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک https://arakmu.ac.ir/st-it
59 مرکزی دانشکده علوم پزشکی خمین https://khomeinums.ac.ir/web/it
60 مرکزی دانشکده علوم پزشکی ساوه https://sit.savehums.ac.ir
61 هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان https://sitm.hums.ac.ir
62 همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان https://ict.umsha.ac.ir
63 همدان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد https://www.asaums.ac.ir
64 یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد https://web.ssu.ac.ir
تنظیمات قالب