برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شرح مختصری از فعالیتهای اداره آمار:


تهیه و انتشار الکترونیکی سالنامه های آماری دانشگاه
تهیه و انتشار الکترونیکی فصلنامه های آماری
جمع آوری و ثبت اطلاعات تصمیم گیری دانشگاه در سامانه سیناسا
همکاری در راه اندازی و اجرای پروزه های ملی مانند ثبت سرطان جمعیتی
همکاری در ثبت سایر اطلاعات سامانه سینا سا مانند مشخصات خانه های بهداشت استان
مکانیزه کردن اهم فرآیندهای آماری دانشگاه مانند فرمهای فعالیت بیمارستانها
جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به هیئت امنای دانشگاه
جمع آوری، ثبت و ارسال اطلاعات درخواستی پرسشنامه خٌرد علم و فنآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی
جمع آوری و ارسال جداول آماری سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص تهیه سالنامه آماری استان
جمع آوری و ارسال اطلاعات درخواستی واحدهای تابعه دانشگاه
پاسخگویی به مکاتبات مربوط به درخواست آمارواطلاعات دانشگاه ازطرف سایردستگاههای اجرایی ذیل:
جمع آوری و ارسال شاخص ها و نماگرهای درخواستی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
جمع آوری و ارسال اطلاعات مرکز برنامه ریزی - نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات استان
جمع آوری و ارائه اطلاعات پرسشنامه تحقیقاتی استانداری
توانمند سازی پرسنل آمار دانشگاه با برگزاری کارگاههای حضوری و دوره های غیر حضوری
تکمیل و بروز رسانی اطلاعات سایت آمار دانشگاه

 

تنظیمات قالب