English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |معاونت تحقیقات و فناوری |   امروز: جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠

مجموعه نرم افزارهای کارا

گامی در اتوماسیون سیستم های درمانگاهی با نگرشی بر امور مالی خدمات بهداشتی

مجوعه سیستم های کارا که حاصل تلاش سالها ی همکاران این دانشگاه در بطن سیستم می باشد در حال حاضر در تمامی واحدهای بهداشتی درمانی و کلینیکهای تخصصی دانشگاه فعالیت می کند و روز به روز با بروز رسانی خود در جهت ارتقای سیستم های بهداشتی و درمانی دانشگاه و رسیدن به اهداف عالیه بهداشت درمان تلاش می کند . این سیستم که با هدف اتوماسیون خدمات بهداشتی طراحی گشته از قسمتها ی ذیل تشکیل شده است .