English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |معاونت تحقیقات و فناوری |   امروز: شنبه ١٣ خرداد ١٤٠٢

فرآیند اختصاص و ارائه اکانت MIS به همکاران واحدهای تابعه دانشگاه

1. دریافت درخواست کتبی اکانت MIS از واحد مربوطه همکار به مدیر یت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه.

2. ارجاع نامه به کارشناس شبکه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه جهت اقدام.


3. ایجاد username و password با نام همکار مورد نظر توسط کارشناس شبکه.

4. ارسال کتبی نام کاربری به همکار مورد نظر.