English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |معاونت تحقیقات و فناوری |   امروز: جمعه ١٢ خرداد ١٤٠٢

ارتباطات شبکه ای
این مجموعه با رعایت امنیتهای شبکه ای در صورت برفراری ارتباطات امکان اتصال سیستمها در نقاط مختلف جغرافیایی بوده و این امر با عث می شود سیستم ها علی رغم استقلال عملکرد , اطلاعات خود را در سطوح مختلف دسترسی ارجاع دهد که این امر علاوه بر تکمیل اتوماتیک اطلاعات پرونده ای بیماران , قابلیت ارسال اتوماتیک اطلاعات به سطوح بالاتر و داشبوردهای مدیریتی می باشد و این در حالی است که در صورت قطع ارتباطات شبکه ای سیستم ها بخوبی به کار خود ادامه داده و فعالیت آنها بهیچ وجه مختل نمی گردد.
گروه نرم افزاری دانشگاه در حال طراحی سامانه ای می باشد که ارتباط لایه های خدمات بهداشتی را یه سامانه کارا فراهم آورد . هرم عملیاتی بهداشتی را تکمیل نماید .