English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |معاونت تحقیقات و فناوری |   امروز: جمعه ١٢ خرداد ١٤٠٢

سیستم بیمه گری کارا
این سامانه همانطوریکه از نام آن پیداست وظیفه جمع آوری , بررسی اطلاعات و مطابقت آنها با قوانین بیمه ای می باشند . همانطوریکه می دانیم علی رغم تبعیت همه بیمه های خدمات درمانی از یک قانون واحد دارای قوانین داخلی جداگانه ای می باشند که برای ارسال اطلاعات باید آنها را رعایت نمود . این سیستم اطلاعات دریافتی از واحدهای مختلف را جمع آوری و بعد از بررسی و اصلاح آن اطلاعات را برای بیمه ها ارسال می نماید . مزایای این سیسستم عدم دخل و تصرف در اطلاعات کاربران می باشد . و می توان واحدهای مختلف یک مرکز را به هر تعداد که باشد جمع آوری نموده و ارسال نمود .