English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |معاونت تحقیقات و فناوری |   امروز: جمعه ١٢ خرداد ١٤٠٢

سیستم پذیرش درمانگاه کارا
این سامانه ماموریت ثیت اطلاعات افراد و مراجعه کنندگان برای دریافت خدمات بهداشتی درمانی را بر عهده دارد. این سیستم بستری برای تعریف خدمات ارزش نسبی است با حفظ ماهیت بین المللی خدمات , کوشیده اطلاعات بر پایه ارزش نسبی تعریف کرده و این راهبرد باعث گردیده ارزش گزاری خدمات برپایه اطلاعات بهداشت و درمان براحتی در نظر گرفته شود . قابلیت ارجاع از این سیستم به سایر سیستم های مجموعه و همچنین برعکس با عث شده علی رغم ارتباط این سیستم ها استفاده از اطلاعات همدیگر استقلال آنها حفظ شود . سیستم پذیرش بعنوان یک سیستم پایه بوده و ارائه کلیه خدمات منوط به ثبت اطلاعات در آن خواهد بود . قابلیت طراحی یک خدمت بعنوان یک خدمت بیمه های یا برعکس حذف آن بعنوان یک خدمت آزاد , قدرت مانور سیستم در تعریف خدمات را بالابرده است . قابلیت تعریف خدمات و هزینه های مربوط به اعضای هیئت علمی تمام وقت از دیگر نقاط قوت سامانه می باشد. این سیستم با اعمال سیستم سه لایه کد گزاری روی اطلاعات مالی توانسته است تا این اطلاعات را از دستبرهای مختلف حفظ نماید .