English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |معاونت تحقیقات و فناوری |   امروز: جمعه ١٢ خرداد ١٤٠٢

فرآیند اختصاص و ارائه اکانت اینترنت به همکاران واحدهای تابعه دانشگاه

1. دریافت درخواست کتبی اکانت اینترنت از واحد مربوطه همکار به مدیر یت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه.

2. ارجاع نامه به کارشناس شبکه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه جهت اقدام.


3. ایجاد username و password با نام همکار مورد نظر توسط کارشناس شبکه.

4. ارسال کتبی مجوز مربوطه به دبیرخانه حراست دانشگاه جهت شماره زنی و متعاقبا ارسال محرمانه به همکار مورد نظر.

 


فرآیند اختصاص و ارائه اکانت اینترنت به دانشجویان ورودی جدید دانشگاه

1. دریافت کتبی لیست مشخصات دانشجویان ورودی جدید به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه از معاونت آموزشی دانشگاه

2. ارجاع نامه به کارشناس شبکه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه جهت اقدام.


5. ایجاد username و password با مشخصات دانشجویان مورد نظر توسط کارشناس شبکه.

6. اطلاع رسانی به کارشناس شبکه دانشکده های مربوطه جهت آگاهی و راهنمایی دانشجویان با اکانت شخصی خود.

 

 

فرآیند اختصاص و ارائه اکانت اینترنت به دانشجویان میهمان و انتقالی و یا موارد حذف شده

1. مراجعه مستقیم و حضوری دانشجو به کارشناس شبکه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه همراه کارت دانشجویی یا با واسطه کارشناس دانشکده مربوطه.
2. اختصاص اکانت اینترنت به دانشجو.