اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
ولی محمدی رئیس گروه آمار 32236501 197
افشین ارجمند رئیس گروه نرم افزار و اطلاع رسانی و پورتال 31937350 350
شهرام ابراهیمی کارشناس IT 31937406 406
یعقوب محمدی کارشناس IT 32222052
محمد حیدری ثانی کارشناس IT 31937187 187
فاطمه  ابراهیمی کارشناس IT 32240654 350
سمیه رمضانی کارشناس IT 31937363 363
ندا نجفی کارشناس IT 31937400 400
صمد قلی پور کارشناس IT 31937401 401
ملائکه علی پور اپراتور 32240658 196
ابراهیم گلشن نواز خدمات 31937196 196
رضا وصفی کارشناس امنیت اطلاعات 32222052

2