اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
زیبا حسن زاده کارشناس آمار 044-32236501 239
ولی محمدی مسئول اداره آمار 044-32236501 239
اعظم خشگه باری مسئول دفتر 044-32236501 196
افشین ارجمند کارشناس IT 044-31937350 350
شهرام ابراهیمی کارشناس IT 044-31937350 350
یعقوب محمدی کارشناس IT 044-31937363 363
محمد حیدری ثانی کارشناس IT 044-31937187 187
جمال باباپور اپراتور 044-31937239 239
سودا رحیمی کارشناس IT 044-32240654 350
سمیه رمضانی کارشناس IT 044-31937363 363
ندا نجفی کارشناس IT 044-31937187 187
صمد قلی پور کارشناس IT 044-31937239 239

2